otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


Dodatek do numeru:
pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Pobranie z wynagrodzenia za pracę zaległych składek ZUS tylko za zgodą pracownika - wyjaśnienie MPiPS
str. 4   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki ZUS od składnika wynagrodzenia wypłacanego za czas choroby
str. 6  
2.
Opłacanie składki na Fundusz Pracy za pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
str. 9  
3.
Rozliczenie składkowo-podatkowe zapomogi z powodu długotrwałej choroby członka rodziny pracownika
str. 10  
4.
Ustalanie okresu zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownicę po urlopie rodzicielskim
str. 12  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Ubezpieczenia w ZUS w razie wykonywania kilku umów cywilnoprawnych
str. 13  
2.
Kiedy pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym także z umowy zlecenia?
str. 15  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Nowy składnik wynagrodzenia wypłacany kwartalnie w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 17  
2.
Wliczanie do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dodatku za pracę w systemie czterobrygadowym
str. 18  
3.
Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicę
str. 19  
4.
Wysokość świadczeń chorobowych dla pracownika przejętego w trybie art. 231 K.p.
str. 21  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wypłata zasiłku opiekuńczego dla zleceniobiorcy
str. 22  
2.
Zasiłek macierzyński po przedłużeniu umowy o pracę do dnia porodu
str. 23  
V.
Emerytury i renty
1.
Okresowa emerytura kapitałowa
str. 25  
2.
Renta rodzinna dla byłej małżonki po wyroku TK
str. 26  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Limit umów na czas określony
str. 28  
2.
Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym w związku z niezdolnością do pracy
str. 30  
3.
Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, na którego nałożono karę porządkową
str. 31  
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Ustalenie prawa do dodatku za pracę wykonywaną w porze nocnej
str. 32  
2.
Obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy po wielomiesięcznej niezdolności do pracy
str. 33  
3.
Należności z tytułu podróży służbowej dla pracownika zatrudnionego na stanowisku przedstawiciela handlowego
str. 35  
4.
Prawa majątkowe po śmierci pracownika
str. 36  
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Wymiar urlopu wypoczynkowego w razie urodzenia dziecka w trakcie pracy w obniżonym wymiarze
str. 38  
2.
Proporcjonalny urlop wypoczynkowy dla pracownika młodocianego
str. 40  
3.
Udzielanie urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym
str. 41  
4.
Pracodawco - do 30 września br. należy udzielić urlopów wypoczynkowych za 2013 r.
str. 43  
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zamieszczenie w świadectwie pracy informacji o korzystaniu z urlopu macierzyńskiego
str. 45  
2.
Postanowienia regulaminu pracy dotyczące obowiązku zachowania trzeźwości przez pracowników
(pełna treść tego tematu jest dostępna dla użytkowników niezalogowanych)
str. 46  
3.
Zatrzymanie przez policję a nieobecność w pracy
str. 48  
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Badania lekarskie młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
str. 49  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Dokumenty rozliczeniowe za pracownicę, która w czasie pobierania zasiłku chorobowego urodziła dziecko
str. 50  
2.
Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy pobierającego rentę z tytułu niezdolności do pracy
str. 51  
3.
Przerwa w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego w związku z chorobą pracownicy-matki dziecka
str. 51  
4.
Ustalanie okresu zasiłkowego
str. 52  
5.
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wykorzystywany na przełomie miesięcy
str. 53  
6.
Ustalenie prawa do urlopu wypoczynkowego
str. 53  
7.
Dni wolne na opiekę nad dzieckiem, które w danym roku ukończyło 14 lat
str. 55  
8.
Zaliczenie pracownika do osób niepełnosprawnych
str. 55  
9.
Wypłata świadczeń po śmierci pracownika
str. 56  
XII.
Przywileje pracownicze związane z wychowywaniem dziecka
str. 57   
1.
Wprowadzenie
str. 57  
2.
Podstawowy i dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski
str. 58  
3.
Urlop ojcowski
str. 59  
4.
Urlop wychowawczy
str. 60  
5.
Obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie uprawniającym do urlopu wychowawczego
str. 61  
6.
Zakaz wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy w okresie korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem oraz wychowawczego
str. 62  
7.
Udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopach związanych z rodzicielstwem
str. 62  
8.
Okolicznościowe zwolnienie od pracy w związku z urodzeniem się dziecka
str. 63  
9.
Zakaz pracy w nadgodzinach i w nocy oraz stosowania systemu przerywanego, wydłużenia wymiaru dobowego i delegowania
str. 63  
10.
Przerwy na karmienie dziecka piersią i zakaz zatrudniania przy niektórych rodzajach prac w tym okresie
str. 64  
11.
Zwolnienie od pracy na dziecko do lat 14
str. 64  
12.
Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dziećmi
str. 66  
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

eWYDANIE Czasopisma

 
UiPP

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60