otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
31 lipca 2014 r. upływa termin na złożenie oświadczenia w sprawie dalszego członkostwa w ofe
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Zmiany dotyczące czasu pracy pracowników legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
str. 4   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składek ZUS pracownika wykonującego umowę zlecenia u własnego pracodawcy
str. 6  
2.
Obliczanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w kilku firmach
str. 8  
3.
Ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe na podstawie oświadczenia pracownika
str. 10  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Ubezpieczenia w ZUS w razie zatrudnienia ucznia lub studenta na okres wakacji
str. 12  
2.
Objęcie ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym wspólnika spółki komandytowej
str. 15  
3.
Podleganie ubezpieczeniom w ZUS osoby zatrudnionej na podstawie umowy uaktywniającej
str. 17  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Ustalanie wysokości zasiłku chorobowego gdy niezdolność do pracy powstała w pierwszym miesiącu zatrudnienia
str. 19  
2.
Premia za obecność w pracy w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 20  
3.
Uwzględnianie dodatku za pracę w porze nocnej przy ustalaniu zasiłków
str. 22  
4.
Obliczenie wynagrodzenia chorobowego po przekroczeniu limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
str. 23  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Ustalenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego gdy pracownik nie stawił się na wezwanie lekarza orzecznika ZUS
str. 24  
2.
Płatnik składek wypłacający zasiłki może wystąpić do ZUS o ustalenie uprawnień do ich wypłaty
str. 26  
3.
Wypłata zasiłku macierzyńskiego w razie urodzenia dziecka w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego
str. 27  
V.
Emerytury i renty
1.
Prawo do emerytury po okresie pobierania zasiłku chorobowego
str. 28  
2.
Ustalanie emerytury w sposób mieszany dla osób, które wiek emerytalny osiągną w 2014 r.
str. 29  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Ponowne zatrudnienie pracownika, z którym rozwiązano umowę bez wypowiedzenia w związku z długotrwałą chorobą
str. 30  
2.
Okres wypowiedzenia terminowych umów o pracę
str. 31  
3.
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
str. 34  
4.
Kryteria ochrony przedemerytalnej
str. 35  
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Uzupełnianie podstawy ekwiwalentu za urlop w razie nieobecności nieusprawiedliwionej
str. 36  
2.
Ustalenie wynagrodzenia urlopowego dla pracownika instytucji kultury
str. 38  
3.
Czy premia uznaniowa jest składnikiem zaliczanym do gwarantowanego wynagrodzenia minimalnego?
str. 39  
4.
Rozliczenie zagranicznej podróży służbowej przerwanej powrotem do kraju na nocleg
str. 40  
5.
Odprawa emerytalna dla nauczyciela
str. 42  
6.
Świadczenie urlopowe dla nauczyciela zatrudnionego w publicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej
str. 43  
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Obowiązek wykorzystania dwóch tygodni urlopu w sposób ciągły
str. 44  
2.
Obniżenie urlopu wypoczynkowego udzielonego po urlopie bezpłatnym
str. 45  
3.
Czy ulega przerwaniu urlop macierzyński na bliźnięta w związku z hospitalizacją jednego z dzieci?
str. 47  
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Wyjazd nauczyciela z uczniami na praktyki podczas jego urlopu
str. 48  
2.
Kiedy inspektor pracy może interweniować w sprawie niewypłacania wynagrodzenia z tytułu umów cywilnych?
(pełna treść tego tematu jest dostępna dla użytkowników niezalogowanych)
str. 49  
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Wstępne badania lekarskie pracownika zatrudnionego w służbie bhp wykonującego te same czynności u kilku pracodawców
str. 51  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Korekta dokumentów rozliczeniowych za pracownicę pobierającą w okresie urlopu wychowawczego zasiłek macierzyński
str. 53  
2.
Przechowywanie dokumentów rozliczeniowych ZUS
str. 54  
3.
Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych
str. 55  
4.
Obliczanie podstawy wymiaru zasiłków
str. 56  
5.
Termin na dostarczenie przez pracodawcę do ZUS zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA pracownika
str. 57  
6.
Pierwszy urlop absolwenta
str. 57  
7.
Zatrudnianie młodocianych
str. 58  
8.
Rozwiązywanie umów o pracę
str. 59  
9.
Dodatek wyrównawczy dla pracownika objętego ochroną po zmianie warunków pracy
str. 59  
10.
Zakaz palenia tytoniu a palenie w firmie e-papierosów
str. 60  
11.
Odszkodowanie w razie wypowiedzenia umowy o pracę
str. 60  
12.
Przejęcie firmy przez spadkobierców a ZFRON
str. 61  
XII.
Usprawiedliwianie nieobecności w pracy
str. 61   
1.
Nieobecności wymagające zgody pracodawcy
str. 61  
2.
Nieobecności wymagające jedynie poinformowania pracodawcy
str. 65  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Nowe rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
str. 66   
2.
Świadczenie rehabilitacyjne przyznane w III kwartale 2014 r. podlega waloryzacji
str. 66   
3.
Brak prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia dla emeryta i rencisty zgodny z Konstytucją - wyrok TK
str. 67   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

eWYDANIE Czasopisma

 
UiPP

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60