otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
Do 31 grudnia 2014 r. należy powiadomić US o rezygnacji z bilansowej metody ustalania różnic kursowych.
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
UiPP
Spis treści bieżącego numeru

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

Informacja dla Czytelników

str. 4    
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe tylko do osiągnięcia rocznego limitu
str. 5  
2.
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP za zatrudnionego będącego wcześniej bezrobotnym
str. 8  
3.
Składka zdrowotna zleceniobiorcy, gdy zleceniodawca nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy
str. 10  
4.
Korzystanie z preferencyjnego opłacania składek ZUS przez przedsiębiorcę
str. 11  
5.
Tylko do 15 stycznia 2015 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o umorzenie zaległych składek ZUS
str. 12  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
W 2015 r. możliwość swobodnego wyboru umowy zlecenia stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych
str. 13  
2.
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne osoby wykonującej kontrakt menadżerski w ramach działalności
str. 14  
3.
Ubezpieczenie zdrowotne dla pełnoletniego dziecka jako członka rodziny pod warunkiem dalszego kształcenia
str. 16  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Premia uznaniowa w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
str. 17  
2.
Uwzględnianie prowizji przy obliczaniu świadczeń chorobowych
str. 18  
3.
Wysokość zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy
str. 19  
4.
Ustalenie zasiłku macierzyńskiego po długotrwałej chorobie
str. 21  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek za czas rehabilitacji odbywanej w szpitalu uzdrowiskowym
str. 22  
2.
Wypłata zasiłku po badaniu przez lekarza orzecznika ZUS
str. 23  
3.
Wystawianie zaświadczenia lekarskiego N-9 dla celów wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego
str. 24  
V.
Emerytury i renty
1.
Wykazanie w zaświadczeniu ZUS Rp-7 zasiłku chorobowego wypłaconego w następnym roku
(pełna treść tego tematu jest dostępna dla użytkowników niezalogowanych)
str. 25  
2.
Prawo do renty rodzinnej po zmarłych dziadkach
str. 27  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zatrudnienie pracownika-ojca dziecka korzystającego z urlopu macierzyńskiego
str. 28  
2.
Przekształcenie umowy na czas nieokreślony zawartej z młodocianym w "zwykłą" umowę o pracę
str. 29  
3.
Okres wypowiedzenia umowy o pracę w razie przekształceń własnościowych firmy
str. 30  
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Ustalanie wynagrodzenia w przypadku odwołania pracownika z urlopu
str. 31  
2.
Wynagrodzenie za okres uczestnictwa w szkoleniu w ramach podróży służbowej
str. 32  
3.
Uwzględnianie dodatku specjalnego w podstawie wymiaru nagrody jubileuszowej
str. 34  
4.
Zajęcie przez komornika wkładu w kasie zapomogowo-pożyczkowej
str. 35  
5.
Termin rozliczenia zaliczek udzielonych pracownikowi
str. 36  
6.
Zwrot wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi po nieprawomocnym wyroku sądu
str. 38  
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Problematyka urlopowa na przełomie roku kalendarzowego
str. 39  
1.1.
Niewykorzystany urlop na żądanie str. 39  
1.2.
Pierwszy urlop w razie zatrudnienia w grudniu str. 40  
1.3.
Udzielenie 14-dniowego urlopu na przełomie roku str. 40  
1.4.
Planowanie urlopów str. 41  
2.
Urlop macierzyński dla pracownika-ojca dziecka, gdy matka nie ma statusu pracownika
str. 42  
3.
Prawo do urlopu ojcowskiego, w tym w razie sprawowania pieczy zastępczej
str. 43  
4.
Urlop wypoczynkowy w informacji o warunkach zatrudnienia
str. 44  
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
W grudniu ostateczna korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
str. 46  
2.
Przeprowadzenie inwentaryzacji podczas choroby pracownika odpowiedzialnego materialnie
str. 47  
3.
Właściwość miejscowa sądu pracy
str. 48  
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Zapewnienie pracownikowi środków higieny osobistej
str. 49  
D.

OBNIŻANIE KOSZTÓW ZATRUDNIENIA

XI.
Przeprowadzanie zwolnień z przyczyn niedotyczących pracownika
str. 51   
1.
Podstawa prawna
str. 51  
2.
Charakterystyka zwolnień grupowych oraz indywidualnych
str. 52  
3.
Obowiązki pracodawcy przeprowadzającego zwolnienia grupowe
str. 53  
4.
Ochrona zatrudnionych podczas zwolnień grupowych
str. 56  
5.
Ochrona przy zwolnieniach indywidualnych
str. 57  
6.
Prawo do odpraw pieniężnych
str. 57  
E.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń
str. 58  
2.
Nie zawsze umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń
str. 59  
3.
Prawo przedsiębiorcy do preferencyjnego opłacania składek
str. 60  
4.
Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko
str. 60  
5.
Waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego
str. 61  
6.
Wynagrodzenie i premia w podstawie wymiaru zasiłków
str. 61  
7.
Praca nadliczbowa a wynagrodzenie za urlop
str. 62  
8.
Ustalanie stażu urlopowego
str. 62  
9.
Wymiar urlopu proporcjonalnego
str. 63  
10.
Urlop wypoczynkowy dla nauczyciela
str. 64  
11.
Praca w systemie zmianowym opiekuna małego dziecka
str. 64  
F.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
O ile w 2015 r. wzrosną emerytury i renty?
str. 65   
2.
Ułatwienia dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych
str. 65   
3.
Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Mołdawią
str. 66   
4.
Zmiany dla pracodawców po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej
str. 67   
5.
Zasiłek macierzyński także dla ojca dziecka w razie śmierci nieubezpieczonej matki dziecka
str. 67   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

eWYDANIE Czasopisma

 
UiPP

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60