nr 9 (297) z dnia 1.05.2011
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
X
« Przejdź do poprzedniej wersji Serwisu
Wzory druków i umów|Przepisy prawne|Interpretacje urzędowe|Kalkulatory|Wskaźniki i stawki|Terminy|Orzecznictwo dla firm
Klasyfikacje|WideoPomocniki|Gofin podpowiada|Baza pytań Czytelników|ASYSTENT Gofin|eWYDANIE|Newslettery|OFERTA WYDAWNICZA
Aktualnie jesteś: Archiwum rocznikowe » Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (297) z dnia 1.05.2011 »

DODATEK DO BIEŻĄCEGO NUMERU

Ściągi i Pomocniki dla księgowych »

eWYDANIE Czasopisma

NUMERY CZASOPISMA

wybierz rocznik: 
2015:
A A A
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (297) z dnia 1.05.2011, strona 5

Obowiązki w zakresie składania i ogłaszania sprawozdań finansowych

1.
Opłaty związane ze złożeniem sprawozdania w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Jesteśmy spółką jawną, która od stycznia 2010 r. prowadzi księgi rachunkowe. Na podstawie jakich przepisów przedsiębiorstwa są zobowiązane do zgłaszania sprawozdań finansowych w KRS? Jakie w związku z tym uiszcza się opłaty?

Jednostki, które na podstawie ustawy o rachunkowości zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych sporządzają, na dzień zamknięcia ksiąg, sprawozdanie finansowe.

W myśl art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego składa we właściwym rejestrze sądowym:

 • roczne sprawozdanie finansowe,

 • opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu,

 • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,

 • sprawozdanie z działalności - w przypadku niektórych jednostek - wymienionych w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Dla jednostek, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, termin złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. upłynie 15 lipca 2011 r.

Osobnym aktem prawnym, który zobowiązuje jednostki do zgłaszania informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym o rocznym sprawozdaniu finansowym, jest ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 ze zm.), dalej zwana ustawą o KRS.

Stosownie do art. 47 ustawy o KRS, podmioty, które podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, są obowiązane zgłaszać informacje wymienione w art. 38-40 i w art. 44 ustawy o KRS oraz ich zmiany, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Odnosząc się do art. 40 ustawy o KRS, w dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się między innymi następujące dane:

 • wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z oznaczeniem dat ich złożenia,

 • wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania przez biegłego, na podstawie przepisów o rachunkowości,

 • wzmiankę o złożeniu uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty,

 • wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego.

Dodatkowo, w myśl art. 13 ust. 1 ustawy o KRS, wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Należy podkreślić, że jednostka pytająca jest spółką jawną, wobec czego podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i obowiązkom wynikającym z ustawy o KRS (por. art. 251 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego i innych wymaganych dokumentów dokonuje się na wniosek jednostki. Wniosek o wpis dokonywany jest na formularzu urzędowym KRS-Z30.

Składając wniosek jednostka, bez wezwania uiszcza:

1) opłatę sądową w kwocie 40 zł - jest to opłata stała od wniosku za przyjęcie dokumentów (por. art. 63 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz. U. z 2010 r. nr 90, poz. 594 ze zm.),

2) opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisu wzmianki w KRS w wysokości 250 zł (por. § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia - Dz. U. nr 45, poz. 204 ze zm.).

2.
Czy osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek złożenia sprawozdania do KRS?

Osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe nie składają sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego, ponieważ nie jest to ich organ rejestrowy. Nie mają również obowiązku składania sprawozdań w gminie (urzędzie miasta), gdyż ustawa o rachunkowości nie zawiera takiego wymogu.

Jednostki mogą prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o wpis do rejestru przedsiębiorców (Krajowy Rejestr Sądowy) prowadzony przez sądy rejonowe (gospodarcze) lub też na podstawie rejestracji w urzędzie miasta lub gminy do ewidencji działalności gospodarczej.

Przy czym dokonanie wpisu do KRS spoczywa jedynie na jednostkach zobowiązanych według przepisów ustawy o KRS do uzyskania wpisu do tego rejestru.

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie jest objęty obowiązkiem wpisu do KRS i może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zasady wpisu do ewidencji działalności gospodarczej określa ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178 ze zm.).

Organem rejestrowym dla jednostki prowadzącej działalność gospodarczą może być sąd lub gmina (urząd miasta). Tymczasem przepisy art. 69 ustawy o rachunkowości wymieniają tylko rejestr sądowy jako organ właściwy do składania rocznych sprawozdań finansowych. Ustawodawca nie przewidział obowiązku składania sprawozdania w innym organie rejestrowym.

Zatem obowiązek składania rocznego sprawozdania finansowego w rejestrze sądowym dotyczy wyłącznie podmiotów zobowiązanych do uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a nie dotyczy jednostek objętych wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

Uwaga: Przypominamy, iż - na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej) straty w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli podatnicy prowadzą księgi rachunkowe (handlowe), dołączają do zeznania podatkowego sprawozdanie finansowe (art. 45 ust. 5 updof).

W związku z tym, osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek przekazać do właściwego urzędu skarbowego zeznanie za 2010 r. do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2011 r. przypada w sobotę) wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2010 r.

3.
Czy w przedsiębiorstwie osoby fizycznej istnieje obowiązek złożenia sprawozdania do ogłoszenia?

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność produkcyjną. Prowadzę działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ze względu na ilość osób zatrudnionych w firmie oraz osiągnięte przychody netto miałem obowiązek poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego za 2010 r. Czy według ustawy o rachunkowości mam też obowiązek złożyć sprawozdanie finansowe do opublikowania w "Monitorze Polskim B"?
 

Jeśli sprawozdanie finansowe za 2010 r. przedsiębiorstwa osoby fizycznej podlegało obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, to powinno również zostać opublikowane w "Monitorze Polskim B" (por. art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Jednostka powinna tego obowiązku dopełnić najpóźniej w terminie do 15 lipca 2011 r.

Zasady składania i ogłaszania (tj. publikacji w "Monitorze Polskim B") sprawozdań finansowych przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe regulują przepisy art. 69 oraz art. 70 ustawy o rachunkowości.

W myśl postanowień art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki, której sprawozdanie finansowe podlegało badaniu, obowiązany jest złożyć do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, następujące dokumenty:

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej,

 • bilans,

 • rachunek zysków i strat,

 • zestawienie zmian w kapitale własnym,

 • rachunek przepływów pieniężnych,

 • opinię biegłego rewidenta (jednostki sporządzające uproszczone sprawozdanie finansowe, w miejsce opinii biegłego rewidenta, składają informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia),

 • odpis uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Ustawa o rachunkowości obejmuje obowiązkiem ogłaszania sprawozdań finansowych wszystkie jednostki, które były zobowiązane do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego. Przepisy nie przewidują zwolnień, czy wyłączeń w tym zakresie dla jednostek prowadzonych przez osoby fizyczne.

Szczegółowe informacje dotyczące publikacji sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B można znaleźć na stronie internetowej: www.cokprm.gov.pl.

Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.PIT.Gofin.pl

www.PrawnikRadzi.Gofin.pl

www.Rachunkowosc.Gofin.pl

www.Bilans.Gofin.pl

www.Podatki.Gofin.pl

www.PrawoPracy.Gofin.pl

www.Zasilki.Gofin.pl

POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

 

   
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60