otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
ZMR
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Jaki kurs zastosować do przeliczenia faktury zagranicznej?

Zakupiliśmy materiały w USA. Firma spedycyjna obciążyła nas za transport zabezpieczeniem celnym oraz VAT naliczonym przez agencję celną. Otrzymaliśmy również dokument celny (PZC),
Artykuł zawiera znaków: 2083
UWAGA! Brak uprawnień do przeglądania wybranego artykułu.

Brak uprawnień do przeglądania wybranego artykułu.
Aby uzyskać dostęp do artykułu:
Zaloguj się
(dla posiadających abonament)
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
W przypadku problemów prosimy o kontakt:
Biuro Obsługi Klienta - tel. 95 720 85 40
Wykup abonament
Zamawiając dostęp do Czasopism Księgowych on-line zyskujesz rzetelną i fachową pomoc z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy.
Promocja! Dostęp do serwisu za 0 zł!
Zamawiając prenumeratę czasopism w wersji papierowej, dostęp do ich wersji internetowych otrzymasz za darmo!
Pozostałe z działu „Odpowiadamy na pytania”
Relacja z dyżuru telefonicznego
Z listów Czytelników
Inwentaryzacja - wybrane problemy
Najpopularniejsze w dziale „Odpowiadamy na pytania”
Jak ująć w księgach podatek VAT przy nabyciu materiałów objętych procedurą odwrotnego obciążenia?
Na potrzeby prowadzonej działalności nabywamy materiały objęte procedurą odwrotnego obciążenia. W jaki sposób zadekretować związany z tym VAT? W przypadku transakcji, której przedmiotem są towary wymienione w załączniku nr 11 do (...)
Ewidencja księgowa importu towarów i zasady wyceny faktury w walucie obcej
Spółka dokonuje importu towarów. Towary handlowe fakturowane są partiami, przy czym jedna faktura dotyczy kilku dostaw. Dostawy odbierane są systematycznie, nawet w ciągu kilku miesięcy. (...)
VAT należny z tytułu nieodpłatnego używania przez pracownika samochodu służbowego w celach prywatnych
W naszej jednostce korzystanie przez pracownika ze służbowego samochodu osobowego do celów prywatnych (dojazd pracownika do pracy) podlega opodatkowaniu VAT. Jak ująć ten podatek w księgach rachunkowych? Zasadniczo (...)
Zaliczki wpłacane przez klientów na poczet przyszłych usług
Od naszych klientów otrzymujemy zaliczki na poczet przyszłych usług (ich wykonanie nastąpi w następnych okresach rozliczeniowych). Jak ująć wpłacone kwoty w księgach rachunkowych? Z punktu widzenia (...)
Wycena i ewidencja prowizji pobranej przez bank za prowadzenie rachunku walutowego
Jak zaksięgować i po jakim kursie wycenić pobraną przez bank prowizję za prowadzenie rachunku walutowego? Prowizja za prowadzenie rachunku bankowego (w tym walutowego) stanowi koszt działalności operacyjnej jednostki. (...)
Naprawa powypadkowa i samochód zastępczy
Samochód (środek trwały) uległ wypadkowi. Na czas naprawy (3 dni) otrzymaliśmy samochód zastępczy. Dostaliśmy dwie faktury – jedną za naprawę samochodu z warsztatu, drugą za (...)
Środki pieniężne przekazane w formie darowizny
Na jakim koncie zaksięgować darowiznę pieniężną przekazaną przez nasze przedsiębiorstwo? W księgach rachunkowych koszty i przychody związane z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze (...)
Wyksięgowanie należności nieściągalnej objętej odpisem aktualizującym
W księgach naszej spółki figuruje należność niespłacona przez klienta, na którą utworzyliśmy wcześniej odpis aktualizujący. Odpis ten odnieśliśmy w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Chcemy ją (...)
Kto powinien naliczać opłaty za środowisko?
Prowadzę obsługę księgową firm. Wśród klientów mam również firmy, które są zobowiązane do uiszczania opłaty środowiskowej z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. Kto powinien (...)
Ewidencja zakupów za pośrednictwem konta "Rozliczenie zakupu"
Prowadzimy działalność usługową i handlową. Jesteśmy na etapie rozbudowy planu kont. Czy powinnyśmy prowadzić ewidencję za pośrednictwem konta 30 "Rozliczenie zakupu"? Dotychczas nie stosowaliśmy tego (...)
Faktura za realizację czynności o charakterze marketingowym
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej (handlowej) wystawiliśmy dla kontrahenta (dostawcy towaru) fakturę za usługę marketingową (osiągnięcie określonego pułapu obrotu, kreowanie nowego produktu). W jaki sposób zaksięgować taką (...)
Czy firma osoby fizycznej ma obowiązek sporządzenia zestawienia zmian w kapitale własnym?
Sprawozdanie finansowe firmy osoby fizycznej podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Czy oprócz przepływów pieniężnych firma ta musi sporządzać także zestawienie zmian w kapitale własnym? Jednostki, w (...)
Jak ująć zysk z lat ubiegłych podczas przejścia z księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe?
Od 1 stycznia 2015 r. spółka jawna przeszła z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe. W spółce jest dwóch wspólników – jeden ma 10% udziałów, a drugi 90%. (...)
Przekazanie materiałów do produkcji w jednostce prowadzącej wyłącznie konta zespołu 4
Jesteśmy małą firmą produkcyjną. Wytwarzamy wyroby gotowe bez kalkulowania kosztów i obejmowania ewidencją księgową ich stanu. Koszty ujmujemy tylko na kontach zespołu 4. Jak zaksięgować (...)
Czy zapisy na kontach pozabilansowych powinny być umieszczane w dzienniku?
Ustawa o rachunkowości wskazuje na konieczność wprowadzenia do dziennika wszystkich zdarzeń gospodarczych z zachowaniem zasady podwójnego zapisu. Na kontach pozabilansowych księgowania są jednostronne. Mój program (...)
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w przypadku połączenia spółek metodą nabycia
Nasza spółka z o.o. została włączona do innej spółki z o.o. metodą nabycia. Na jaki dzień powinniśmy zamknąć księgi rachunkowe naszej spółki? W przypadku połączenia spółek drogą przejęcia jednej (...)
Przeksięgowanie VAT naliczonego i należnego na koniec okresu rozliczeniowego
W jakich terminach należy przeksięgowywać VAT naliczony i należny na konto rozrachunków z urzędem skarbowym? Kwoty VAT należnego i naliczonego dotyczące okresu rozliczeniowego, za który jednostka (...)
Wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa (oddziału)
W zamian za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (oddział) spółka otrzymała udziały w innej spółce. W jaki sposób zamknąć salda oddziału oraz co zrobić z saldem konta (...)
Zwrot wpłaconego wadium wraz z odsetkami – ewidencja i prezentacja w bilansie
Braliśmy udział w przetargu, którego nie wygraliśmy. W związku z tym organizator zwrócił nam wpłacone wcześniej wadium wraz z odsetkami. Jak zaksięgować taką operację? W warunkach przetargu organizator może zastrzec, że (...)
Zmiana sposobu prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym
Dotychczas zobowiązania z tytułu składek ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy w związku z wynagrodzeniem za grudzień, które zostanie wypłacone w styczniu następnego roku, prezentowaliśmy (...)
Czy stratę spółki ujmuje się w księgach rachunkowych wspólnika?
Spółka z o.o. "X" ma udziały w spółce z o.o. spółce komandytowej "Y". Za ostatni rok obrotowy (rok kalendarzowy) spółka "Y" wykazała stratę. Jak ująć (...)
Czy koszty wynagrodzeń pracowników można rozliczać w czasie?
Na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów ujęliśmy w zeszłym roku płace pracowników wraz z narzutami, które będą rozliczone w tym roku. Sporządzamy porównawczy rachunek zysków i strat. Czy w związku (...)
Pierwszy rok prowadzenia ksiąg rachunkowych, a możliwość sporządzenia sprawozdania finansowego dla jednostek mikro
Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W 2013 r. prowadziłam podatkową księgę przychodów i rozchodów i przekroczyłam limit przychodów określony w ustawie o rachunkowości, tj. (...)
Podatek od nieruchomości w okresie budowy środka trwałego
Rozpoczęliśmy budowę hali produkcyjnej. Czy wartość podatku od nieruchomości płaconego od gruntu, na którym ma być wybudowana hala, będzie podwyższać jej wartość początkową? Podatek od (...)
Czy spółka komandytowa może sporządzić sprawozdanie finansowe według wzoru dla jednostek mikro?
Jesteśmy spółką komandytową i prowadzimy działalność od kilku lat. Czy możemy skorzystać z uproszczeń do ustawy o rachunkowości i sporządzić sprawozdanie finansowe za 2014 r. (...)
Rezerwa na wynagrodzenie członków zarządu z tytułu pełnienia funkcji
Zgodnie z uchwałą wspólników spółka wypłaci członkom zarządu wynagrodzenie za pełnienie funkcji w zarządzie za 2014 r. Uchwała taka podejmowana jest po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok ubiegły, (...)
Korekta VAT należnego z tytułu ulgi na złe długi w księgach rachunkowych wierzyciela
Skorzystaliśmy z tzw. ulgi na złe długi i skorygowaliśmy podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Jak ująć w księgach rachunkowych (...)
Księgowanie kosztów przesyłki przy sprzedaży przez internet
Nasza firma prowadzi sprzedaż przez internet, w związku z czym ponosi także koszty przesłania towarów do nabywców. Kupujący płaci cenę za towar oraz koszty przesyłki. Jak zaksięgować (...)
Moment ujęcia w księgach rachunkowych uchwały o podziale zysku
Kiedy ujmuje się w księgach rachunkowych uchwałę o podziale zysku za 2014 r.? Podjętą w 2015 r. uchwałę o podziale zysku za 2014 r., w sytuacji (...)
Przeznaczenie zysku spółki komandytowej na utworzenie kapitału zapasowego
Czy zysk spółki komandytowej może zostać przeznaczony na utworzenie kapitału zapasowego? Jak zaksięgować taką operację? Stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), spółka komandytowa jest spółką (...)
Brak uprawnień do przeglądania wybranego artykułu.
Aby uzyskać dostęp do artykułu:
Zaloguj się
(dla posiadających abonament)
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
W przypadku problemów prosimy o kontakt:
Biuro Obsługi Klienta - tel. 95 720 85 40
Wykup abonament
Zamawiając dostęp do Czasopism Księgowych on-line zyskujesz rzetelną i fachową pomoc z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy.
Promocja! Dostęp do serwisu za 0 zł!
Zamawiając prenumeratę czasopism w wersji papierowej, dostęp do ich wersji internetowych otrzymasz za darmo!
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.PIT.Gofin.pl

www.PrawoPracy.Gofin.pl

www.Bilans.Gofin.pl

www.Podatki.Gofin.pl

www.Rachunkowosc.Gofin.pl

www.Firma.Gofin.pl

www.PrawnikRadzi.Gofin.pl

www.Zasilki.Gofin.pl

     
Narzędzia Księgowego

www.Druki.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

• Klasyfikacje

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

• Kodeksy

 

www.Podpowiada.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60