otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
ZMR
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

 
B.RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
 III.Ujęcie kosztów w księgach roku, którego dotyczą na wybranych przykładach
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma 

Odsetki od kredytu nienotyfikowane przez bank na dzień bilansowy

Jak ująć w księgach rachunkowych i bilansie odsetki od kredytu obrotowego na dzień bilansowy?

Odsetki od kredytu wymagające na dzień bilansowy zapłaty, zwiększające zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu, są zazwyczaj notyfikowane przez bank. Odsetki należy jednak wykazać także wtedy, gdy nie są notyfikowane, gdyż zgodnie z umową nie wymagają jeszcze zapłaty, choć dotyczą danego roku obrotowego. W takim przypadku odsetki te nalicza się we własnym zakresie i jeżeli dotyczą kredytu obrotowego odnosi się je w ciężar konta 75-1 "Koszty finansowe" w sposób następujący:

      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe" lub 13-4 "Kredyty bankowe".

Ujęcie w księgach rachunkowych odsetek nienotyfikowanych przez bank (na koncie 65 lub 13-4) zależy od zasad przyjętych przez jednostkę w dokumentacji wymaganej art. 10 ustawy o rachunkowości.

Jeżeli jednostka księguje nienotyfikowane odsetki na koncie 13-4 "Kredyty bankowe", to może je ująć na odrębnym koncie analitycznym prowadzonym do konta kredytów, aby nie utrudniać uzgodnienia kont z bankiem.

Niezależnie od sposobu ujęcia w księgach rachunkowych (Ma konto 13-4 lub 65), odsetki naliczone przez jednostkę na dzień bilansowy, których termin płatności przypada na rok następny, wykazuje się w pasywach bilansu łącznie z kredytem.

Kredyty wykazuje się w podziale na długoterminowe (wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy) i krótkoterminowe (wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego) w następujących pozycjach pasywów bilansu:

1) B.II.2 lit. a) "Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki" - długoterminowe kredyty,

2) B.III.2 lit. a) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki" - krótkoterminowe kredyty.

Przykład

I. Założenia:

1. Jednostka zaciągnęła kredyt obrotowy. Na dzień bilansowy ujęła w księgach nienotyfikowane przez bank odsetki od tego kredytu w kwocie: 800 zł. Odsetki te, zgodnie z polityką rachunkowości, zaksięgowała na koncie 13-4/1 "Odsetki nienotyfikowane przez bank".

2. Z postanowień umowy wynika, iż 18 stycznia 2013 r. bank pobierze z konta jednostki ratę kredytu w kwocie: 4.200 zł oraz odsetki w kwocie: 1.875 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach 2012 r.
1. PK - naliczenie na dzień bilansowy odsetek od kredytu obrotowego 800 zł 75-1/1 13-4/1
B. Zapisy w księgach 2013 r.
1. WB z 18 stycznia 2013 r.:         
   a) rata kredytu 4.200 zł 13-4/0 13-0
   b) odsetki naliczone do 18 stycznia 2013 r. 1.875 zł 75-1/0 13-0
   c) storno odsetek naliczonych na dzień bilansowy (800 zł) 75-1/1 13-4/1

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach w 2012 r.

Odsetki od kredytu nienotyfikowane przez bank na dzień bilansowy

B. Zapisy w księgach w 2013 r.

Odsetki od kredytu nienotyfikowane przez bank na dzień bilansowy
 
B.RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
 III.Ujęcie kosztów w księgach roku, którego dotyczą na wybranych przykładach
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma 
Na temat „Rachunkowość w przykładach liczbowych” czytaj także:
Ujęcie kosztów w księgach roku, którego dotyczą na wybranych przykładach
Wymiana lub naprawa części składowej wyrobu gotowego
Najpopularniejsze w dziale „Rachunkowość w przykładach liczbowych”
Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych
W księgach rachunkowych spółki z o.o. figuruje zobowiązanie długoterminowe z tytułu pożyczki zaciągniętej w walucie obcej. Kwota pożyczki jest istotna w ocenie jednostki. Wycena pożyczki (...)
Rozliczenie kosztów uruchomienia nowej produkcji
Jak zaksięgować i rozliczyć koszty przygotowania nowej produkcji? Ewidencję księgową prowadzimy na kontach zespołu 4 i 5.
Zakup towarów w Unii Europejskiej i ich sprzedaż w księgach hurtowni
Planujemy otworzyć hurtownię z odzieżą używaną. Zakupu odzieży będziemy dokonywać w Anglii. Odzież będzie kupowana w różnych cenach za kilogram. W jaki sposób księgować zakup (...)
Sprzedaż towarów w ramach umowy komisu
Sprzedaż na zasadach umowy komisu regulują przepisy art. 765–773 K.c. Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizją), w zakresie działalności swego (...)
Zaliczka otrzymana w walucie obcej na dostawę krajową towarów
Odbiorca krajowy wpłacił na nasz rachunek walutowy zaliczkę na dostawę towarów w euro. Po dokonaniu dostawy wystawiliśmy fakturę na różnicę pomiędzy wartością sprzedaży a kwotą (...)
Dokonanie przedpłaty na poczet zakupu środka trwałego
W marcu 2015 r. dokonaliśmy przedpłaty na poczet zakupu środka trwałego, w związku z czym otrzymaliśmy fakturę zaliczkową dotyczącą tej wpłaty. Zakupiony środek trwały zostanie (...)
Opakowania wytworzone we własnym zakresie
Jesteśmy firmą produkcyjną, elementy wyrobu gotowego wywozimy na poszczególne obiekty i tam montujemy. W celu zabezpieczenia produktów podczas transportu, z zakupionych wcześniej materiałów wykonujemy opakowania. (...)
Faktoring niepełny dotyczący należności wyrażonych w walucie obcej
Nasza spółka podpisała z bankiem umowę faktoringu niepełnego z regresem. Umową objęte są należności wyrażone zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie obcej (euro). (...)
Koszty i przychody związane ze złomowaniem wyrobów
Zajmujemy się produkcją metalowych elementów. Wyroby przyjęte do magazynu, nienadające się do sprzedaży, oddajemy do skupu złomu. W jaki sposób zaksięgować złomowanie wyrobów gotowych i (...)
Udzielanie pożyczek w księgach jednostki prowadzącej działalność w tym zakresie
Przedmiotem działalności naszej firmy jest udzielanie pożyczek krótkoterminowych. Z tytułu udzielanych pożyczek pobierane są prowizje (bez odsetek). Spłaty pożyczek odbywają się w ratach miesięcznych podwyższonych (...)
Rozrachunki w walucie obcej z kontrahentem krajowym – prowizja za usługi pośrednictwa
Spółka osobowa zawarła umowę z kontrahentem krajowym na pośrednictwo w pozyskiwaniu klientów na terenie Niemiec. Usługi świadczone są w okresach miesięcznych, a rozliczenia odbywają się (...)
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60