otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
wersje demo (udostępniamy zawartość z okresu 1-30.09.2015r.)
Zamknij
X
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Przejdź do nowej wersji Serwisu »
 
ZMR
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

 
B.RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
 III.Ujęcie kosztów w księgach roku, którego dotyczą na wybranych przykładach
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma 

Odsetki od kredytu nienotyfikowane przez bank na dzień bilansowy

Jak ująć w księgach rachunkowych i bilansie odsetki od kredytu obrotowego na dzień bilansowy?

Odsetki od kredytu wymagające na dzień bilansowy zapłaty, zwiększające zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu, są zazwyczaj notyfikowane przez bank. Odsetki należy jednak wykazać także wtedy, gdy nie są notyfikowane, gdyż zgodnie z umową nie wymagają jeszcze zapłaty, choć dotyczą danego roku obrotowego. W takim przypadku odsetki te nalicza się we własnym zakresie i jeżeli dotyczą kredytu obrotowego odnosi się je w ciężar konta 75-1 "Koszty finansowe" w sposób następujący:

      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe" lub 13-4 "Kredyty bankowe".

Ujęcie w księgach rachunkowych odsetek nienotyfikowanych przez bank (na koncie 65 lub 13-4) zależy od zasad przyjętych przez jednostkę w dokumentacji wymaganej art. 10 ustawy o rachunkowości.

Jeżeli jednostka księguje nienotyfikowane odsetki na koncie 13-4 "Kredyty bankowe", to może je ująć na odrębnym koncie analitycznym prowadzonym do konta kredytów, aby nie utrudniać uzgodnienia kont z bankiem.

Niezależnie od sposobu ujęcia w księgach rachunkowych (Ma konto 13-4 lub 65), odsetki naliczone przez jednostkę na dzień bilansowy, których termin płatności przypada na rok następny, wykazuje się w pasywach bilansu łącznie z kredytem.

Kredyty wykazuje się w podziale na długoterminowe (wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy) i krótkoterminowe (wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego) w następujących pozycjach pasywów bilansu:

1) B.II.2 lit. a) "Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki" - długoterminowe kredyty,

2) B.III.2 lit. a) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki" - krótkoterminowe kredyty.

Przykład

I. Założenia:

1. Jednostka zaciągnęła kredyt obrotowy. Na dzień bilansowy ujęła w księgach nienotyfikowane przez bank odsetki od tego kredytu w kwocie: 800 zł. Odsetki te, zgodnie z polityką rachunkowości, zaksięgowała na koncie 13-4/1 "Odsetki nienotyfikowane przez bank".

2. Z postanowień umowy wynika, iż 18 stycznia 2013 r. bank pobierze z konta jednostki ratę kredytu w kwocie: 4.200 zł oraz odsetki w kwocie: 1.875 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach 2012 r.
1. PK - naliczenie na dzień bilansowy odsetek od kredytu obrotowego 800 zł 75-1/1 13-4/1
B. Zapisy w księgach 2013 r.
1. WB z 18 stycznia 2013 r.:         
   a) rata kredytu 4.200 zł 13-4/0 13-0
   b) odsetki naliczone do 18 stycznia 2013 r. 1.875 zł 75-1/0 13-0
   c) storno odsetek naliczonych na dzień bilansowy (800 zł) 75-1/1 13-4/1

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach w 2012 r.

Odsetki od kredytu nienotyfikowane przez bank na dzień bilansowy

B. Zapisy w księgach w 2013 r.

Odsetki od kredytu nienotyfikowane przez bank na dzień bilansowy
 
B.RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
 III.Ujęcie kosztów w księgach roku, którego dotyczą na wybranych przykładach
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma 
Na temat „Rachunkowość w przykładach liczbowych” czytaj także:
Najpopularniejsze w dziale „Rachunkowość w przykładach liczbowych”

Zaliczki na poczet dostaw – wybrane problemy związane z ich ewidencją i rozliczaniem

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015

Rozrachunki w walucie obcej z kontrahentem krajowym – prowizja za usługi pośrednictwa

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015

Umorzenie należności, w odniesieniu do której skorzystano z ulgi na złe długi

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (397) z dnia 1.07.2015

Jak rozliczyć zakup środka trwałego wraz z montażem od kontrahenta unijnego?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015

Rozchód wyrobów gotowych i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015

Skutki bilansowe zapewnienia pracownikom hotelu z obiadokolacją w podróży służbowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015

Koszty i przychody związane ze złomowaniem wyrobów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015

Likwidacja uszkodzonych towarów handlowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015

Zwrot nadpłaconego cła dotyczącego importu towarów z odprawą celną w kraju UE

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015

Udzielanie pożyczek w księgach jednostki prowadzącej działalność w tym zakresie

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015

Sprzedaż udziałów długoterminowych posiadanych w innej spółce

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (396) z dnia 20.06.2015

Przerób handlowy towarów mający na celu ich dostosowanie do sprzedaży

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (397) z dnia 1.07.2015

Czy odliczenie straty podatkowej podlega ujęciu w księgach rachunkowych?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015

Sprzedaż maszyny i jednoczesne przyjęcie jej w leasing

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (402) z dnia 20.09.2015

Skutki błędnego ujęcia w księgach poprzedniego roku kwoty podatku dochodowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (402) z dnia 20.09.2015

Zmiana kwalifikacji nieruchomości z inwestycji do środków trwałych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (399) z dnia 1.08.2015

Zakup materiałów w różnych jednostkach miary i różnice powstałe w wyniku zaokrągleń

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015

Zobowiązanie warunkowe oraz rezerwa z tytułu udzielonego poręczenia

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (400) z dnia 20.08.2015

Jak ująć w księgach zapomogi wypłacane pracownikom?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (403) z dnia 1.10.2015

Przekwalifikowanie składnika aktywów z wyrobu gotowego na środek trwały

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (398) z dnia 20.07.2015

Zaprzestanie budowy środka trwałego – wybrane zagadnienia

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015

Ewidencja księgowa pożyczek udzielanych pracownikom

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015

Rozliczenie kosztów leasingu operacyjnego dla celów podatkowych, a finansowego dla celów bilansowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015

Pożyczka od wspólnika udzielona w walucie obcej i wpłacona do kasy walutowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015

Skutki bilansowe przewalutowania kredytu obrotowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015

Sprzedaż osobom fizycznym towarów, które są w części refundowane przez NFZ

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015

Nadpłata wynikająca z rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015

Wydatki poniesione w bieżącym roku na udział w targach, które odbędą się w roku następnym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015

Skutki zawarcia umowy leasingu zwrotnego, której przedmiotem jest samochód osobowy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl