otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
Do 31 grudnia 2014 r. należy powiadomić US o rezygnacji z bilansowej metody ustalania różnic kursowych.
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
ZMR
 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

 
B.RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
 III.Ujęcie kosztów w księgach roku, którego dotyczą na wybranych przykładach
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma 

Odsetki od kredytu nienotyfikowane przez bank na dzień bilansowy

Jak ująć w księgach rachunkowych i bilansie odsetki od kredytu obrotowego na dzień bilansowy?

Odsetki od kredytu wymagające na dzień bilansowy zapłaty, zwiększające zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu, są zazwyczaj notyfikowane przez bank. Odsetki należy jednak wykazać także wtedy, gdy nie są notyfikowane, gdyż zgodnie z umową nie wymagają jeszcze zapłaty, choć dotyczą danego roku obrotowego. W takim przypadku odsetki te nalicza się we własnym zakresie i jeżeli dotyczą kredytu obrotowego odnosi się je w ciężar konta 75-1 "Koszty finansowe" w sposób następujący:

      - Wn konto 75-1 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe" lub 13-4 "Kredyty bankowe".

Ujęcie w księgach rachunkowych odsetek nienotyfikowanych przez bank (na koncie 65 lub 13-4) zależy od zasad przyjętych przez jednostkę w dokumentacji wymaganej art. 10 ustawy o rachunkowości.

Jeżeli jednostka księguje nienotyfikowane odsetki na koncie 13-4 "Kredyty bankowe", to może je ująć na odrębnym koncie analitycznym prowadzonym do konta kredytów, aby nie utrudniać uzgodnienia kont z bankiem.

Niezależnie od sposobu ujęcia w księgach rachunkowych (Ma konto 13-4 lub 65), odsetki naliczone przez jednostkę na dzień bilansowy, których termin płatności przypada na rok następny, wykazuje się w pasywach bilansu łącznie z kredytem.

Kredyty wykazuje się w podziale na długoterminowe (wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy) i krótkoterminowe (wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego) w następujących pozycjach pasywów bilansu:

1) B.II.2 lit. a) "Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki" - długoterminowe kredyty,

2) B.III.2 lit. a) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki" - krótkoterminowe kredyty.

Przykład

I. Założenia:

1. Jednostka zaciągnęła kredyt obrotowy. Na dzień bilansowy ujęła w księgach nienotyfikowane przez bank odsetki od tego kredytu w kwocie: 800 zł. Odsetki te, zgodnie z polityką rachunkowości, zaksięgowała na koncie 13-4/1 "Odsetki nienotyfikowane przez bank".

2. Z postanowień umowy wynika, iż 18 stycznia 2013 r. bank pobierze z konta jednostki ratę kredytu w kwocie: 4.200 zł oraz odsetki w kwocie: 1.875 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach 2012 r.
1. PK - naliczenie na dzień bilansowy odsetek od kredytu obrotowego 800 zł 75-1/1 13-4/1
B. Zapisy w księgach 2013 r.
1. WB z 18 stycznia 2013 r.:         
   a) rata kredytu 4.200 zł 13-4/0 13-0
   b) odsetki naliczone do 18 stycznia 2013 r. 1.875 zł 75-1/0 13-0
   c) storno odsetek naliczonych na dzień bilansowy (800 zł) 75-1/1 13-4/1

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach w 2012 r.

Odsetki od kredytu nienotyfikowane przez bank na dzień bilansowy

B. Zapisy w księgach w 2013 r.

Odsetki od kredytu nienotyfikowane przez bank na dzień bilansowy
 
B.RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
 III.Ujęcie kosztów w księgach roku, którego dotyczą na wybranych przykładach
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł   powrót do spisu treści czasopisma 

Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

eWYDANIE Czasopisma

 
ZMR

Egzemplarz bezpłatny

 
 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60