otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
BI
 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych

Faktura sprzedaży na przełomie roku

Na początku stycznia 2012 r. wystawiliśmy fakturę za wynajem pomieszczenia. Na fakturze są następujące pozycje - czynsz za styczeń 2012 r. oraz energia elektryczna, woda i ścieki
Artykuł zawiera znaków: 1606
UWAGA! Brak uprawnień do przeglądania wybranego artykułu.

Brak uprawnień do przeglądania wybranego artykułu.
Aby uzyskać dostęp do artykułu:
Zaloguj się
(dla posiadających abonament)
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
W przypadku problemów prosimy o kontakt:
Biuro Obsługi Klienta - tel. 95 720 85 40
Wykup abonament
Zamawiając dostęp do Czasopism Księgowych on-line zyskujesz rzetelną i fachową pomoc z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy.
Promocja! Dostęp do serwisu za 0 zł!
Zamawiając prenumeratę czasopism w wersji papierowej, dostęp do ich wersji internetowych otrzymasz za darmo!
Pozostałe z działu „Rachunkowość”
Najpopularniejsze w dziale „Rachunkowość”
Jakie dokumenty oraz elementy sprawozdania finansowego za 2014 r. należy złożyć do KRS, a jakie do urzędu skarbowego?
» Dokumenty składane do KRS Termin złożenia: 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego (jednak nie później niż do 15 lipca 2015 r.) Kierownik jednostki składa we (...)
Ewidencja księgowa oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym podatku dochodowego od osób prawnych
Spółka z o.o. w latach ubiegłych ponosiła stratę podatkową i bilansową. Za 2014 r. wystąpił zysk oraz dochód podatkowy. Czy jeżeli w wyniku rozliczenia strat (...)
Ujęcie w księgach rachunkowych i wykazanie w sprawozdaniu podwyższenia kapitału zakładowego zarejestrowanego w roku następnym
W jaki sposób wykazać w księgach rachunkowych oraz bilansie jednostki wpłaty dokonane przez udziałowców spółki z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego? Wpłaty dokonano pod (...)
Kiedy spółka z o.o. może być jednostką mikro?
Jesteśmy niewielką spółką z o.o. Kiedy możemy być jednostką mikro i czy w informacjach uzupełniających do bilansu w części dotyczącej zobowiązań finansowych należy podawać zobowiązanie (...)
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez wspólnoty mieszkaniowe - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z pytaniem: Czy na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości wspólnoty mieszkaniowe muszą obowiązkowo prowadzić księgi (...)
Faktura za usługę otrzymana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Pod koniec marca br. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2014 r. otrzymaliśmy fakturę dotyczącą usługi remontowej wykonanej w grudniu ubiegłego roku. Jak ją zaksięgować? Czy (...)
Zakup materiałów do produkcji towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia
Na potrzeby wykonania zlecenia zakupiliśmy wyroby stalowe (pręty i kształtowniki). Wykazane na fakturze pozycje nie zawierają VAT, gdyż zostały objęte procedurą VAT odwróconego. Jak księgować (...)
Kiedy paragon może być uznany za dowód księgowy?
Czy paragon fiskalny zawierający adres sprzedawcy, treść wykonania usługi, wartość brutto oraz VAT należy wprowadzać do ksiąg rachunkowych w wartości brutto, czy netto? Paragon przed (...)
Pakiety medyczne dla pracowników w ewidencji księgowej
Wykupujemy pakiety medyczne dla pracowników, które wydajemy im za symboliczną odpłatnością. Czy część pokrywana przez pracowników zmniejsza koszt świadczenia wykazany w księgach rachunkowych, czy też (...)
Wycena udziałów w spółce z o.o.
Jak wyliczyć aktualną wartość udziałów w spółce z o.o., w przypadku, gdy za ostatni rok bilansowy (2014) spółka poniosła stratę? Dodatkowo nadmieniam, że spółka posiada (...)
Jak ustalić okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego?
Czy ustalając okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego należy brać pod uwagę jego przewidywany okres wykorzystania w danej jednostce, czy też ogólny okres jego użyteczności? Czy (...)
Stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą a jednostka mikro
Jesteśmy niedużym stowarzyszeniem, które jest organizacją pozarządową, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Oprócz działalności statutowej prowadzimy w niewielkim zakresie działalność gospodarczą. Czy możemy mieć w (...)
Dotacje na zakup środka trwałego - ujęcie w księgach rachunkowych oraz wykazanie w sprawozdaniu finansowym
Spółka z o.o. otrzymuje dotacje na zakup środków trwałych. Jak ujmować je w księgach rachunkowych i wykazywać w sprawozdaniu finansowym? Dotacje na zakup podlegających amortyzacji środków trwałych ujmuje się na (...)
Sprzedaż towaru bez przyjęcia do magazynu
Jak przebiega ewidencja towarów w przypadku, gdy ich sprzedaż następuje od razu po zakupie towaru bez ich przyjęcia na stan magazynowy? Jeżeli sprzedaż towarów następuje bez (...)
Czy wydatki na pozyskanie certyfikatów należy rozliczać w czasie?
Na potrzeby sprzedaży określonych wyrobów uzyskujemy certyfikaty. Procedura ich uzyskania obejmuje m.in. wydatki na audyt certyfikacyjny. Czy zakładając, że certyfikaty wydawane są na 3 lata, (...)
Przekwalifikowanie środka trwałego do inwestycji
Zamierzamy przekwalifikować środek trwały (budynek) do inwestycji w nieruchomości wycenionej według wartości rynkowej. Jakich zapisów należy w związku z tym dokonać w księgach rachunkowych oraz (...)
Obowiązek złożenia do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego za 2014 r. dotyczy również podatników składających zeznanie w formie elektronicznej
Jako osoba fizyczna prowadzę działalność gospodarczą. Zeznanie podatkowe za 2014 r. zostało wysłane do urzędu skarbowego w formie elektronicznej. Czy zakładając, że prowadzę księgi rachunkowe, (...)
Wypłata zasiłku chorobowego - ujęcie w księgach rachunkowych
Wypłacamy pracownikowi zasiłek chorobowy. Kwota zasiłku odliczana jest w deklaracji (ZUS DRA) od składek na ubezpieczenia społeczne. Jak księgować taką wypłatę? Czy powinna ona być (...)
Odpisanie części należności na podstawie ugody sądowej
W wyniku ugody sądowej część naszych należności zostanie umorzona, a część zostanie spłacona. Jak ująć takie operacje w księgach rachunkowych zakładając, że nie wszystkie należności (...)
Leasing operacyjny a koszty
W 2014 r. podpisaliśmy umowę leasingu operacyjnego na nową halę namiotową. W następnym miesiącu ponieśliśmy wydatki na montaż tej hali, które zaliczyliśmy jako inwestycje w (...)
Pierwsze sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w organizacji
W grudniu 2014 r. została podpisana umowa spółki z o.o. Do końca ubiegłego roku nie wniesiono wkładów na pokrycie kapitału zakładowego spółki. Jedyne wydatki spółki dotyczyły zakupu materiałów (...)
Zmniejszenie przychodu roku ubiegłego na podstawie faktury korekty wystawionej przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
W marcu br. wystawiliśmy fakturę korygującą sprzedaż usługi wykonanej w roku ubiegłym. Jak rozliczyć taką korektę w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym? Czy korygując rok 2014 należy zmniejszyć (...)
Sprawozdanie finansowe po zmianie zasad wyceny aktywów
Jednostka w roku 2013 odpisywała koszty zakupu materiałów bezpośrednio w koszty. W roku 2014 (na podstawie decyzji kierownika jednostki) koszty zakupu materiałów odpisywano w stosunku do wartości zużytych materiałów. (...)
Odsetki od lokat bankowych naliczone w trakcie roku oraz przy wycenie bilansowej
W 2014 r. założyliśmy lokatę bankową. Odsetki dopisywane są w okresach kwartalnych. Jak księgować je w trakcie roku i czy naliczać je na dzień bilansowy? Odsetki (...)
Ewidencja sprzedaży udziałów objętych w zamian za aport środka trwałego
Spółka z o.o. wniosła aportem do innej spółki z o.o. częściowo umorzony środek trwały, za co w zamian otrzymała udziały. Na dzień wniesienia aportu wartość otrzymanych udziałów była (...)
Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia należności
Otrzymaliśmy od ubezpieczyciela odszkodowanie (zgodnie z umową ubezpieczenia należności - w wysokości 80%) z tytułu ubezpieczenia należności. Jak ująć takie zdarzenie w księgach rachunkowych oraz (...)
Dywidenda za 2014 r. otrzymana przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
Spółka z o.o. otrzymała dywidendę za 2014 r. z tytułu posiadanych udziałów w innej spółce. Czy w sytuacji, gdy nastąpiło to przed zatwierdzeniem naszego sprawozdania (...)
Odsetki od pożyczki przeznaczone na pokrycie straty bilansowej
Jak ująć w księgach rachunkowych odsetki od pożyczki uzyskanej od udziałowca sp. z o.o., które mają zostać przeznaczone na pokrycie straty bilansowej? Jeżeli odsetki od pożyczki uzyskanej od (...)
Badanie sprawozdania finansowego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego
Jesteśmy oddziałem utworzonym w Polsce przez zagraniczną spółkę akcyjną, która posiada siedzibę w Niemczech. Czy sprawozdanie finansowe naszego oddziału podlega badaniu przez biegłego rewidenta? Oddział (...)
Koszty rozliczane w czasie a zakończenie danego rodzaju działalności
Firma prowadziła wydobycie piasku na dzierżawionym terenie. Nakłady poniesione przed rozpoczęciem wydobycia rozliczane były za pośrednictwem konta 64. Dzierżawca pod koniec 2014 r. zerwał umowę i w związku (...)
Brak uprawnień do przeglądania wybranego artykułu.
Aby uzyskać dostęp do artykułu:
Zaloguj się
(dla posiadających abonament)
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
W przypadku problemów prosimy o kontakt:
Biuro Obsługi Klienta - tel. 95 720 85 40
Wykup abonament
Zamawiając dostęp do Czasopism Księgowych on-line zyskujesz rzetelną i fachową pomoc z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy.
Promocja! Dostęp do serwisu za 0 zł!
Zamawiając prenumeratę czasopism w wersji papierowej, dostęp do ich wersji internetowych otrzymasz za darmo!
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.PIT.Gofin.pl

www.PrawoPracy.Gofin.pl

www.Bilans.Gofin.pl

www.Podatki.Gofin.pl

www.Rachunkowosc.Gofin.pl

www.Firma.Gofin.pl

www.PrawnikRadzi.Gofin.pl

www.Zasilki.Gofin.pl

     
Narzędzia Księgowego

www.Druki.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

• Klasyfikacje

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

• Kodeksy

 

www.Podpowiada.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60