otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
31 lipca 2014 r. upływa termin na złożenie oświadczenia w sprawie dalszego członkostwa w ofe
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
UiPP
 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy

 
B.ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
 V.Emerytury i renty
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Do 29 lutego 2012 r. powiadom ZUS o przychodach emerytów i rencistów z pracy zarobkowej

1.1. Który pracodawca powiadamia ZUS o przychodach emerytów i rencistów?

Emeryt lub rencista jest zobowiązany zawiadomić ZUS o podjęciu działalności zarobkowej i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a po upływie roku kalendarzowego - o wysokości tego przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

Powyższe nie dotyczy emerytów, którzy 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) ukończyli przed podjęciem działalności, w tym tych, którzy mając ustalone prawo do emerytury i renty pobierają rentę jako świadczenie wybrane lub korzystniejsze. Przypominamy, że emeryt, który osiągnął powszechny wiek emerytalny może zarobkować bez ograniczeń.

Obowiązki określone na wstępie spoczywają odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy, a w przypadku osoby pełniącej służbę - na właściwej komórce kadrowej (art. 127 ustawy emerytalnej).

Powiadomienia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej uzyskanych przez emerytów i rencistów w danym roku kalendarzowym należy dokonać do końca lutego następnego roku. Tak wynika z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz. U. nr 58, poz. 290 z późn. zm.). Rozporządzenie to na mocy art. 194 ustawy emerytalnej zachowało moc obowiązującą do czasu wydania nowego, w zakresie w jakim nie jest sprzeczne z ustawą emerytalną.

Ważne: Podmiot zatrudniający w 2011 r. emerytów (rencistów) jest obowiązany - do 29 lutego 2012 r. - powiadomić ZUS o zarobkach tych osób uzyskanych w 2011 r., z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to emerytów, którzy przed podjęciem zatrudnienia osiągnęli powszechny wiek emerytalny.

Za działalność zarobkową, o której mowa wyżej, uważa się:

 • działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, w tym działalność, z której świadczeniobiorca jest wyłączony z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury lub renty oraz działalność, z której świadczeniobiorca nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu, a także
   
 • służbę (np. w Policji).
  Przykład  

Od 1 czerwca 2011 r. w spółce z o.o. umowę o dzieło wykonuje osoba mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Samodzielna umowa o dzieło nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych. Spółka nie informuje ZUS o przychodach uzyskanych przez rencistę z tytułu wykonywanej umowy o dzieło. Takiego obowiązku nie ma też rencista.

  Przykład  

W spółce z o.o. członkiem zarządu jest rencista. Funkcję tę pełni jedynie na podstawie powołania. Z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie. Spółka nie ma obowiązku informowania ZUS o przychodach rencisty uzyskanych z tytułu bycia członkiem zarządu spółki. Pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych zarówno obowiązkowych, jak i dobrowolnych.

Gdyby rencista tę funkcję pełnił w ramach zawartej umowy zlecenia, to wówczas należałoby powiadomić ZUS o uzyskanych przez rencistę przychodach.

Zwracamy uwagę! Podany wyżej termin przekazania do ZUS zaświadczeń o wysokości przychodów z pracy zarobkowej nie dotyczy osób pobierających zasiłki lub świadczenia przedemerytalne. Te osoby (także podmioty je zatrudniające) są obowiązane przekazać zawiadomienia o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej w okresie od 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2012 r. w terminie do 31 maja 2012 r. Taka regulacja wynika z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. nr 120, poz. 1252 z późn. zm.).


1.2. Ustalenie wysokości przychodu wykazywanego w zaświadczeniu kierowanym do ZUS

Na zawieszalność świadczeń emerytalno-rentowych wpływają przychody osiągane z:

 • pracy na podstawie umowy o pracę oraz umowy o pracę nakładczą,
   
 • wykonywania umowy zlecenia, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz wykonywania współpracy przy ww. umowach,
   
 • wykonywania umowy zlecenia, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na jego rzecz,
   
 • sprawowania mandatu posła lub senatora, pobierających uposażenie oraz sprawowanie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej,
   
 • prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu,
   
 • pracy wykonywanej w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
   
 • odpłatnego świadczenia pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania oraz
   
 • pobierania stypendium sportowego.

Osoby wykonujące umowę zlecenia, agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat (art. 6 ust. 4 ustawy o sus). To oznacza, że przychód z ww. umów uzyskanych przez osoby z ustalonym prawem do renty, które równocześnie mają status ucznia lub studenta i nie ukończyły 26 lat, nie ma wpływu na pobierane świadczenie rentowe.

Ustalenie przychodu dla celów zawieszalności

Do ustalania przychodu mającego wpływ na zawieszenie bądź zmniejszenie świadczeń emerytalno-rentowych (a tym samym wykazywanego w zaświadczeniu przekazywanym do ZUS) przyjmuje się przychód w kwotach stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeżeli emeryt (rencista) z danego tytułu nie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, a jedynie dobrowolnym i nie wniósł o objęcie tymi ubezpieczeniami, za przychód uważa się kwotę jaka by obowiązywała gdyby tym ubezpieczeniom podlegał.

Ważne: W zaświadczeniu o zarobkach emeryta (rencisty) podaje się uzyskany przez niego w danym roku kalendarzowym przychód w kwotach stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z art. 104 ust. 6 ustawy emerytalnej, w przychodzie tym należy również uwzględnić kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

W świetle powyższego, w zaświadczeniu o zarobkach emeryta (rencisty) z umowy o pracę pracodawca wskaże uzyskany przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach umowy o pracę, z wyłączeniem rodzajów przychodów niepodlegających oskładkowaniu wymienionych w rozporządzeniu składkowym, z uwzględnieniem wynagrodzenia chorobowego i ww. zasiłków.

  Przykład  

Firma na podstawie umowy o pracę zatrudnia rencistę. W 2011 r. otrzymał on zapomogę losową w związku z długotrwałą chorobą. Kwoty zapomogi nie należy uwzględniać w zaświadczeniu o przychodach rencisty uzyskanych w 2011 r., ponieważ nie podlegała ona uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§ 2 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia składkowego).

W przypadku gdy emeryt lub rencista osiąga przychód za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego - przy rozliczaniu emerytury lub renty przychód ten przyjmuje się w wysokości faktycznie osiągniętej, udokumentowanej zaświadczeniem pracodawcy lub innego podmiotu, właściwego w myśl ustawodawstwa państwa, w którym osiągany jest ten przychód.


1.3. Zaświadczenie o zarobkach emeryta lub rencisty

Przepisy nie określają wzoru zaświadczenia o przychodach emeryta (rencisty) z pracy zarobkowej uzyskanych w poprzednim roku. Jednakże powinny w nim znaleźć się takie dane jak: nazwa i adres pracodawcy, imię i nazwisko pracownika, symbol i numer pobieranego świadczenia, wysokość uzyskanych przychodów.

Ważne: W zaświadczeniu o zarobkach emeryta (rencisty) można wskazać uzyskane przez niego przychody w kwocie łącznej oraz w rozbiciu na poszczególne miesiące, co umożliwi ZUS rozliczenie emeryta (rencisty) w sposób korzystniejszy.

Emeryci i renciści prowadzący pozarolniczą działalność wskazują przychód w takiej wysokości, w jakiej - dla danego okresu - ustalona została, w myśl ustawy o sus, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Natomiast jeśli z działalności podlegali przedmiotowym ubezpieczeniom jako przychód wskazuje wysokość podstawy wymiaru przyjętej do obliczenia składek.

  Przykład  

Osoba w wieku 51 lat z ustalonym prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy od 1 lutego 2011 r. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składki na ubezpieczenia społeczne opłaca na preferencyjnych warunkach, czyli od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia (w 2011 r. była to kwota 415,80 zł). W zaświadczeniu o przychodach uzyskanych z działalności wskaże ona, że: "w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2011 r. uzyskała przychód z działalności w łącznej kwocie 4.573,80 zł, tj. po 415,80 zł miesięcznie".

  Przykład  

Emeryt w wieku 63 lat prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Z działalności nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a jedynie dobrowolnie (nie wniósł o te ubezpieczenia). W zaświadczeniu o przychodach uzyskanych w 2011 r. wpisze, że: "w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. uzyskał przychód z działalności w łącznej kwocie 24.184,80 zł, tj. po 2.015,40 zł miesięcznie".

  Przykład  

W 2011 r. emeryt (64 lata) prowadził działalność indywidualnie i w formie spółki jawnej. W zaświadczeniu o uzyskanych przychodach dla celów zawieszalności świadczenia powinien (bez względu na to ile rodzajów działalności prowadzi) podać wysokość przychodu z pracy zarobkowej w kwocie wynoszącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

  Przykład  

Od 1 stycznia 2011 r. do nadal w spółce z o.o. jest zatrudniony emeryt w wieku 63 lat. Jego wynagrodzenie zostało określone w stałej miesięcznej wysokości i do maja 2011 r. wynosiło 1.400 zł, a od 1 czerwca 2011 r. wynosi 1.500 zł. Ponadto otrzymuje premię w wysokości 10% wynagrodzenia faktycznie uzyskanego za dany miesiąc. W 2011 r. pracownik chorował przez 10 dni listopada oraz 9 dni grudnia i za ten okres otrzymał wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy.

Spółka z o.o. sporządziła następujące zaświadczenie o przychodach emeryta uzyskanych w 2011 r.

Venix Sp. z o.o. 
ul. Kwiatowa 115
45-569 Opole
NIP 7784511213
REGON 001234515

Opole, dnia 1 lutego 2012 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Wrocławska 24
45-701 Opole


Zaświadczenie

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do nadal zatrudniamy na podstawie umowy o pracę na 1/1 etatu P. Antoniego Kowala, nr PESEL 48120201147, zamieszkałego w Opolu, ul. Matejki 1a, mającego ustalone prawo do emerytury o numerze XXXXXXXXXX.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. pracownik uzyskał przychód z umowy o pracę w łącznej kwocie 18.786,21 zł, tj.:

 • od 1 stycznia do 31 maja 2011 r. - po 1.540 zł miesięcznie,
   
 • od 1 czerwca do 31 października 2011 r. - po 1.650 zł miesięcznie,
   
 • od 1 do 30 listopada 2011 r. - 1.405,90 zł (w tym wynagrodzenie za pracę wraz z premią 1.100 zł i wynagrodzenie chorobowe 305,90 zł),
   
 • od 1 do 31 grudnia 2011 r. - 1.430,31 zł (w tym wynagrodzenie za pracę wraz z premią 1.155 zł i wynagrodzenie chorobowe 122,36 zł oraz zasiłek chorobowy 152,95 zł).

Specjalista ds. płac

01.02.2012 r. Monika Amik
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(podpis)


 
B.ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
 V.Emerytury i renty
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60