otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

BOK tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy
użytkownik
hasło
Zapamiętaj mnie
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Zobacz nową wersję Serwisu »
 
ZMR
 
Inwestycje w świetle prawa bilansowego
Dodatek nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

 
VI.POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

Ewidencja obligacji w dniu wykupu

Zakupiliśmy obligacje innego przedsiębiorstwa z dniem wykupu 14 dni. Po podpisaniu umowy bank zdjął nam z rachunku wartość obligacji w cenie sprzedaży. Na dzień dzisiejszy nie wiemy jaka kwota wpłynie na rachunek w dniu wykupu. Jak ująć w księgach powyższe operacje?

Obligacja - w świetle przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300 ze zm.) - jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (art. 4 ust. 1 tej ustawy). Świadczenie może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny. Świadczenie pieniężne, które jest najczęściej spotykaną formą, polega na zapłacie należności w ściśle określonym terminie wraz z odsetkami, które są naliczane zgodnie z warunkami emisji obligacji.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości, obligacje są inwestycjami, ponieważ są aktywami nabytymi przez jednostkę w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości w czasie lub uzyskania z nich przychodów w formie odsetek.

W zależności od tego czy posiadana obligacja będzie płatna i wymagalna, czy przeznaczona do obrotu w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od dnia nabycia, albo będzie przeznaczona do sprzedaży w okresie późniejszym, należy ją zaliczyć w bilansie do inwestycji długoterminowych bądź krótkoterminowych. Obligacje z krótkim terminem wykupu (nie dłuższym niż 3 miesiące), jak wspomniane w pytaniu, trzeba ująć jako krótkoterminowe inwestycje i wykazać w aktywach bilansu w wierszu B.III.1. "Inwestycje krótkoterminowe - inne środki pieniężne".

Obligacje zakupione na rynku wtórnym z 14 dniowym terminem wykupu i z zamiarem utrzymywania ich do czasu, aż staną się wymagalne, zalicza się do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności na mocy § 8 rozporządzenia o instrumentach finansowych.

Zakupione aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, tj. w wartości godziwej poniesionych wydatków, powiększonej o koszty przeprowadzonej transakcji np. prowizja maklerska z tytułu zakupu obligacji. Jeżeli koszty finansowe przeprowadzonej transakcji nie są istotne, mogą być ujęte jako koszty finansowe bieżącego okresu, w którym jednostka dokonała zakupu aktywa finansowego.
 

Zakup obligacji na rynku wtórnym ujmuje się w księgach rachunkowych, zapisem:
 

      - Wn konto 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe" lub 03 
        "Długoterminowe aktywa finansowe",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Emitent zobowiązuje się wykupić obligacje w wyznaczonym terminie i w określonej wartości nominalnej. Wykup obligacji przez emitenta polega na księgowaniu odwrotnym do księgowania transakcji zakupu, natomiast różnicę między ceną nabycia obligacji a ich ceną wykupu odnosi się odpowiednio w ciężar konta 75-1 "Koszty finansowe" lub na dobro konta 75-0 "Przychody finansowe".

Przykład

I. Założenia:

1. Spółka "A" nabyła 15 listopada 2010 r. na rynku wtórnym 10.000 obligacji komercyjnych spółki "XY" o wartości nominalnej: 400 zł/szt., płacąc za nie: 402 zł/szt.

2. Koszty prowizji zakupu obligacji wyniosły: 5.000 zł.

3. Termin wykupu obligacji przez emitenta to 31 grudnia 2010 r.

4. Odsetki zostały wypłacone w terminie wykupu w wysokości: 36.000 zł.

5. Spółka kupiła obligacje w celu osiągnięcia krótkoterminowych korzyści ekonomicznych. Zakupione obligacje zakwalifikowała do kategorii "Aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności" w ramach krótkoterminowych aktywów finansowych.

II. Dekretacja:
 

Opis operacji
Kwota
Konto
Wn
Ma
1. Zakup obligacji na rynku wtórnym (obligacje w cenie nabycia): (402 zł/szt. × 10.000 szt.) + 5.000 zł =
4.025.000 zł
14
13-0
2. Wykup obligacji przez emitenta w łącznej kwocie nominalnej wraz z odsetkami:      
   a) wpływ na rachunek bankowy: 
      4.000.000 zł + 36.000 zł =
4.036.000 zł
13-0
 
   b) wyksięgowanie wartości początkowej 
      wykupionych obligacji
4.025.000 zł
 
14
   c) zarachowanie w przychody finansowe różnicy 
      uzyskanej pomiędzy ceną nabycia a ceną wykupu 
      obligacji
11.000 zł
 
75-0

III. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz

W rachunku zysków i strat wynik ze zbycia aktywów finansowych zaliczonych do inwestycji (tutaj: z wykupu obligacji przez emitenta) wykazuje się jako saldo otrzymanych przychodów z ich wykupu oraz wartości obligacji ujętej w bilansie. Otrzymana w przykładzie kwota: 11.000 zł, jako zysk ze zbycia inwestycji, będzie ujęta w rachunku zysków i strat w kategorii przychodów finansowych w wierszu J.III. "Zysk ze zbycia inwestycji" (wariant kalkulacyjny) lub wierszu G.III. "Zysk ze zbycia inwestycji" (wariant porównawczy).

 
VI.POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE
A A A  
otwórz artykuł w nowym oknie drukuj artykuł poprzedni artykuł   powrót do spisu treści czasopisma  następny artykuł

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60